interlang   BIURO TŁUMACZEŃ INTERLANG  
UL. KILIŃSKIEGO 5/8A  
81-386 GDYNIA      
interlang  504 152 974      
interlang   BIURO@INTERLANG.PL       interlang  ENGLISH interlang  DEUTSCH interlang  ITALIANO
interlang   BIURO TŁUMACZEŃ INTERLANG   UL. KILIŃSKIEGO 5/8A   81-386 GDYNIA       interlang  504 152 974       interlang   BIURO@INTERLANG.PL       interlang  ENGLISH interlang  DEUTSCH interlang  ITALIANO
interlang

Bezpłatna wycena

W celu uzyskania wyceny tłumaczenia oraz informacji odnośnie warunków jego wykonania, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃŚTWO

W naszej pracy stosujemy zasadę bezwzględnej poufności. Zasada ta dotyczy zarówno naszej firmy, jak i współpracujących z nami tłumaczy. Na życzenie klienta podpisujemy odrębne klauzule poufności. Pliki źródłowe oraz wykonane tłumaczenia znajdują się na chronionym serwerze, co umożliwia ich ochronę przed dostępem osób trzecich.

Ogólne warunki świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń INTERLANG

Tłumaczenia pisemne

1. Rozliczenie następuje na podstawie strony wynikowej, która zawiera 1800 znaków ze spacjami. Łączna ilość stron to suma znaków, spacji i akapitów dzielona przez 1800 według MS Word. Minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 strona.
2. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, podstawę do rozliczenia stanowi strona wynikowa obejmująca 1125 znaków ze spacjami (jest to wielkość określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości). Minimalna jednostką rozliczeniową jest 1 strona.
3. Tłumaczenie jest realizowane na podstawie zamówienia klienta przesłanego drogą mailową, faksową, pocztą tradycyjną bądź doręczonego osobiście i wymaga potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez biuro tłumaczeń wraz z podaniem kosztu i terminu realizacji. W przypadku zleceń od klientów wcześniej współpracującym z biurem, zlecenie tłumaczenia bez wcześniejszej wyceny oznacza zaakceptowanie wynagrodzenia w wysokości określonej jednostronnie przez biuro.
4. Wycena tłumaczenia jest wykonywana bezpłatnie z wyjątkiem wycen rozbudowanych stron internetowych, skomplikowanych dokumentów zawierających dużą ilość elementów graficznych lub zabezpieczonych plików w formacie pdf. W takiej sytuacji koszt wyceny jest za każdym razem ustalany indywidualnie.
5. Klient zobowiązany jest do poinformowania biuro tłumaczeń o zamiarze publikacji tłumaczonych materiałów w formie elektronicznej (np. strony www) lub drukowanej (katalogi reklamowe, publikacje literackie lub naukowe etc.). W takim przypadku, tłumaczone materiały podlegają dodatkowej redakcji i ewentualnej korekcie błędów. Koszt takiej redakcji stanowi 50% kosztu tłumaczenia. W wypadku braku informacji o publikacji drukowanej i braku przeprowadzenia dodatkowej redakcji, odpowiedzialność biura za szkodę spowodowaną drukiem treści z ewentualnymi błędami jest wyłączona.
6. Odwzorowanie układu graficznego dokumentów utworzonych w jednym ze standardowych programów pakietu MS Office wykonujemy bez naliczania dodatkowych opłat. W przypadku dokumentów utworzonych w programach spoza pakietu MS Office lub plików zamkniętych do edycji, koszt wyceny podawany jest klientowi przed jej wykonaniem.
7. Zapłata za tłumaczenie następuje na podstawie faktury vat wystawionej po realizacji tłumaczenia. Zapłata jest realizowana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy biura tłumaczeń wskazany na fakturze. Faktury za wykonane zlecenia są przesyłane przez biuro tłumaczeń do klienta w formie elektronicznej (e-mailem) bądź papierowej poczta tradycyjna
8. Termin realizacji zlecenia nie obejmuje dnia przyjęcia tekstu do tłumaczenia oraz jego wydania.
9. Zlecenia są przyjmowane od godziny 9.00 do 17.00. od poniedziałku do piątku.
10. Zlecenia otrzymane w dniu nie będącym dniem roboczym uważa się za otrzymane w najbliższym kolejnym dniu roboczym o godz. 9.00
11. Tłumaczenia wykonywane są w 4 trybach:
- zwykłym (do 6 stron rozliczeniowych dziennie)
- pilnym (od 6 do 10 stron rozliczeniowych dziennie)
- ekspresowym (od 10 do 15 stron rozliczeniowych dziennie)
- superekspresowym (powyżej 15 stron rozliczeniowych dziennie)
12. Terminy realizacji zleceń liczone są dniach roboczych, z wyjątkiem trybu ekspresowego i superekspresowego, gdzie termin podawany jest w dniach kalendarzowych i jest przedmiotem indywidualnych ustaleń.
13. W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności, wymagających specyficznej wiedzy branżowej, Klient powinien dostarczyć do biura tłumaczeń odpowiednio przygotowany glosariusz.
14. Wyznaczona godzina odbioru tłumaczenia to termin, w jakim praca jest gotowa do obioru w siedzibie biura tłumaczeń. Biuro tłumaczeń nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zakłóceń w funkcjonowaniu poczty elektronicznej, połączeń telefaksowych ani za funkcjonowanie usług pocztowych lub czas dojazdu kuriera.
15. W przypadku rezygnacji ze zlecenia, Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną już część pracy według ceny uzgodnionej podczas zlecania usługi. Anulowanie zlecenia musi zostać wykonane w formie pisemnej i zostać przesłane do biura tłumaczeń pocztą elektroniczną, faksem, pocztą tradycyjną bądź doręczone osobiście. Tłumaczenie nie może zostać anulowane w ostatnim dniu jego realizacji.
16. Odpowiedzialność biura tłumaczeń wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu ograniczone jest do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.
17. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń odnośnie tłumaczenia przekazanego przez biuro tłumaczeń w ciągu 7 dni od jego dostarczenia oznacza jego ostateczną akceptację.
18. W przypadku uzasadnionej reklamacji, zgłoszonej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia tłumaczenia, biuro tłumaczeń zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty reklamowanego tłumaczenia. W takim przypadku wyznaczany jest odpowiedni termin do usunięcia takowych wad.
19. Reklamacje nie są uwzględniane w przypadku zleceń realizowanych w trybie pilnym, ekspresowym i superekspresowym. Niemniej jednak, w ramach ceny za tłumaczenie wykonane w takim trybie biuro tłumaczeń może dokonać jego korekty.
20. Klient zobowiązuje się do niezatrudniania tłumaczy współpracujących z biurem tłumaczeń przy realizacji wykonywanych dla niego zleceń.
21. Autorskie prawa majątkowe do tłumaczenia Klient nabywa dopiero z chwilą zapłaty za wykonaną usługę.
22. Ceny podane w ofercie są cenami netto. Prosimy o doliczenie 23% VAT.
23. Powyższe warunki obowiązują jedynie w odniesieniu do klientów będących przedsiębiorcami.

Tłumaczenia ustne

1. W przypadku tłumaczeń ustnych, jednostką rozliczeniową jest blok cztero- lub ośmiogodzinny, a w przypadku tłumaczeń wyjazdowych podstawę rozliczenia stanowi zawsze ośmiogodzinny dzień pracy tłumacza, nawet jeśli tłumaczenie w rzeczywistości trwało krócej.
2. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia. Czas ten nie może być jednak krótszy niż czas określony w zleceniu.
3. Klient nie może skrócić czasu trwania zamówionego tłumaczenia w jego trakcie.
4. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako godzina pełna.
5. Dzienny czas pracy tłumacza wynosi 8 godzin. Za 9 i 10 godzinę tłumaczenia doliczany jest blok dwugodzinny z dopłatą 50% za nadgodziny. Za 11 i 12 godzinę pracy tłumacza doliczany jest kolejny blok dwugodzinny z dopłatą 100%. Każda dodatkowa godzina pracy tłumacza kalkulowana jest z dopłatą 100% pod warunkiem, że tłumacz wyrazi zgodę na pracę w nadgodzinach.
6. Czas przerwy w tłumaczeniu trwający krócej niż 2 godziny wlicza się do czasu pracy tłumacza.
7. Po wykonaniu zlecenia, Klient w formie pisemnej potwierdza długość czasu pracy tłumacza.
8. W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) trwających powyżej 1 godziny, wymagana jest obecność dwóch tłumaczy.
9. W przypadku anulowania przez klienta zamówionego tłumaczenia na 2 dni robocze przed ustalonym terminem, Klient jest zobowiązany do zapłaty 75% wartości całego zlecenia. W przypadku odwołania zleconej usługi dzień przed planowanym tłumaczeniem lub w dniu tłumaczenia, Klient jest zobowiązany do zapłaty 100% wartości całego zlecenia. Jeśli jest to tłumaczenie wyjazdowe, Klient jest także zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowych (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie tłumacza) jeśli takowe wystąpiły.
10. W przypadku tłumaczeń odbywających się w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, stawka ulega zwiększeniu o 100%
11. W Przypadku tłumaczeń wyjazdowych (odbywających się poza miejscem zamieszkania tłumacza), Klient jest odpowiedzialny za organizację wyjazdu, zakwaterowanie oraz całodniowe wyżywienie dla tłumacza.
12. Opłata za czas dojazdu tłumacza do miejsca tłumaczenia jest ustalana indywidualnie.
13. Wycena usługi tłumaczenia ustnego nie obejmuje kosztów obsługi technicznej (dodatkowy personel, nagłośnienie, rzutniki, kabiny etc.)
14. Klient zobowiązuje się do niezatrudniania tłumaczy zapewnionych przez biuro tłumaczeń do realizacji zleconego tłumaczenia.
15. Ceny podane w ofercie są cenami netto. Prosimy o doliczenie 23% VAT.
Witamy! Welcome! Willkommen! Velkommen! Välkommen! Привет! ترحيب! Vítejte! Dobrodošli! Tervetuloa ! Hoşgeldin! Üdvözöljük!

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃŚTWO

W naszej pracy stosujemy zasadę bezwzględnej poufności. Zasada ta dotyczy zarówno naszej firmy, jak i współpracujących z nami tłumaczy. Na życzenie klienta podpisujemy odrębne klauzule poufności. Pliki źródłowe oraz wykonane tłumaczenia znajdują się na chronionym serwerze, co umożliwia ich ochronę przed dostępem osób trzecich.
Copyright © interlang 2022. All Rights Reserved
Copyright © interlang 2022. All Rights Reserved
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem